บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)

SRISAWAD FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED


บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2512 เพื่อประกอบธุรกิจด้านวานิชธนกิจ โดยธุรกิจได้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จนสามารถนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2527 ภายใต้ชื่อหลักทรัพย์ "BFIT" ปัจจุบันประกอบธุรกิจเงินทุนเต็มรูปแบบ การดำเนินธุรกิจโดยรวมของบริษัท อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ในส่วนของเงินฝากของบริษัท ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ได้รับการคุ้มครองตามที่พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดไว้

ภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 53 (23 เมษายน 2561)