บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)

SRISAWAD FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITEDข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยข่าวสารสำหรับผู้ถือหุ้น

การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอบุคคลเพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ (9 พฤศจิกายน 2561)
การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอบุคคลเพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ (1 พฤศจิกายน 2560)
การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอบุคคลเพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ (30 กันยายน 2559)
การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอบุคคลเพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ   (6 ตุลาคม 2558)
ผลคะแนนการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558 (16 มิถุนายน 2558)
การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอบุคคลเพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ   (28 ตุลาคม 2557)
การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอบุคคลเพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ   (1 พฤศจิกายน 2556)
การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอบุคคลเพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ   (9 พฤศจิกายน 2555)
การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอบุคคลเพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ   (11 พฤศจิกายน 2554)
การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอบุคคลเพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ (26 ตุลาคม 2553)
ขอแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนซื้อหลักทรัพย์ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของBFIT (16 กุมภาพันธ์ 2553)
การลงทุนซื้อหลักทรัพย์ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของ BFIT (5 กุมภาพันธ์ 2553) 
การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอบุคคลเพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ (19 พฤศจิกายน 2552)
หลักเกณฑ์การรายงานการถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของสถาบันการเงิน หรือบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจการเงินตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไป  
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 44 ทางเว็บไซท์ของบริษัท (2 เมษายน 2552)
หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
การแต่งตั้งประธานกรรมการ และเลขานุการบริษัท (9 พฤษภาคม 2551)
แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 43 (29 เมษายน 2551)
การลาออกของประธานกรรมการ (9 เมษายน 2551)
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (9 เมษายน 2551)
แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 43 และแต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบ (4 เมษายน 2551)
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 43 ในเว็บไซท์ของบริษัท (28 มีนาคม, 2551)
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (27 มีนาคม 2551)
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ (27 กุมภาพันธ์ 2551)
การเปลี่ยนแปลงกรรมการ การจ่ายเงินปันผล และการกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี (26 กุมภาพันธ์ 2551)
การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอบุคคลเพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ (28 พฤศจิกายน 2550)
นำส่งแบบงบดุลงบกำไรขาดทุนเฉพาะของบริษัทและงบดุลกำไรขาดทุนรวม สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 ซึ่งยังไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานจากผู้ตรวจสอบบัญชีแล้ว (15 พฤษภาคม 2550)
การต่อวาระการดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (11 พฤษภาคม 2550)
การแต่งตั้งรักษาการกรรมการผู้จัดการ (30 เมษายน 2550)
แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 42 (27 เมษายน 2550)
แจ้งการลาออกของกรรมการผู้จัดการ (10 เมษายน 2550)
การเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีบนเวปไซต์ของบริษัท (26 มีนาคม 2550)
นำส่งแบบงบดุล งบกำไรขาดทุนเฉพาะของบริษัทและงบดุล งบกำไรขาดทุนรวม สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชีแล้ว (27 กุมภาพันธ์ 2550)
การจ่ายเงินปันผลและกำหนดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี (20 กุมภาพันธ์ 2550)
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอแนะข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน ข้อซักถาม หรือเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้าร่วมพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท (26 มกราคม 2550)
แบบฟอร์มการเสนอข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน ข้อซักถามหรือ เสนอวาระการประชุม รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท (26 มกราคม 2550)
กรรมการลาออก และกำหนดอำนาจของกรรมการใหม่ (13 พฤศจิกายน 2549)
งบดุลงบกำไรขาดทุนเฉพาะของบริษัทและงบดุลงบกำไรขาดทุนรวม สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 ซึ่งผู้ตรวจสอบบัญชิได้สอบทานแล้ว (13 พฤศจิายน 2549)
แจ้งราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทหลักทรัพย์ บีฟิท จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งรายละเอียดวิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (30 ตุลาคม 2549)
งบดุลงบกำไรขาดทุนเฉพาะของบริษัทและงบดุลงบกำไรขาดทุนรวม สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 ซึ่งผู้ตรวจสอบบัญชียังมิได้สอบทานและยังมิได้ตรวจสอบ (20 ตุลาคม 2549)
เปลี่ยนแปลงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ครั้งที่ 2/2549 ในวาระที่ 3 (4 ตุลาคม 2549)
แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ครั้งที่ 2/2549 (3 ตุลาคม 2549)
แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกและแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ (10 พฤษภาคม 2549)
การลาออกของกรรมการ (3 พฤษภาคม 2549)
แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 41
บริษัทย่อยเพิ่มทุนและเสนอขายIPO/ ประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญครั้งที่ 1/2549
จ่ายเงินปันผลและกำหนดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี (22 กุมภาพันธ์ 2549)
แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ครั้งที่1/2549 (20 มกราคม 2549)
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ(15 ธันวาคม 2548)
แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกและแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ(11 พฤศจิกายน 2548)
แจ้งการจดทะเบียนการแตกหุ้นและเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้(8 พฤศจิกายน 2548)
แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ครั้งที่ 1/2548 (27 ตุลาคม 2548)
ขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญครั้งที่ 1/2548 (ฉบับใหม่) และ ชี้แจงโครงสร้างทุนของบริษัทในกรณีผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติตามที่เสนอ (11 ตุลาคม 2548)
การแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการและการแตกหุ้นและเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น
กรรมการผู้จัดการลาออก และแต่งตั้งรักษาการกรรมการผู้จัดการ(22 กันยายน 2548)


รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 53 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 เผยแพร่วันที่ 2 พฤษภาคม 2561
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 (เผยแพร่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 52 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 เผยแพร่วันที่ 26 เมษายน 2560
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 51 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 เผยแพร่วันที่ 3 พฤษภาคม 2559
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 50 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 เผยแพร่วันที่ 7 พฤษภาคม 2558
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 49 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 เผยแพร่วันที่ 8 พฤษภาคม 2557
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 48 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 เผยแพร่วันที่ 3 พฤษภาคม 2556
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 47 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 เผยแพร่วันที่ 3 พฤษภาคม 2555
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 46 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554 เผยแพร่วันที่ 6 พฤษภาคม 2554
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 45 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 เผยแพร่วันที่ 4 พฤษภาคม 2553
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 44 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 เผยแพร่วันที่ 7 พฤษภาคม 2552
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 43 เผยแพร่วันที่ 8 พฤษภาคม 2551
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 42 เผยแพร่วันที่ 9 พฤษภาคม 2550
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ครั้งที่ 2/2549 เผยแพร่วันที่ 26 มีนาคม 2550
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 41 เผยแพร่วันที่ 10 พฤษภาคม 2549


หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 53 ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. (29 มีนาคม 2561)
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 น. (25 มกราคม 2561)
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 น. (25 มกราคม 2561)
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 52 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 (20 มีนาคม 2560)
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 51
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 50 ในวันจันทร์ที่ 27เมษายน 2558 (17 มีนาคม 2558)
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 48 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2556( 22 มีนาคม 2556)
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 47 ในวันจันทร์ที่ 23เมษายน 2555( 23 มีนาคม 2555)
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 46 ในวันจันทร์ที่ 25เมษายน 2554 ( 25 มีนาคม 2554)
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 45 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2553 ( 26 มีนาคม 2553)
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 44 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2552 (2 เมษายน 2552 )
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 43 ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2551 (28 มีนาคม 2551)
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 42 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2550 (26 มีนาคม 2550)
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญประจำปี ครั้งที่ 2/2549 ในวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2549 (14 กันยายน 2549)
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 41 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2549 (12 เมษายน 2549)