บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)

SRISAWAD FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

วิสัยทัศน์ของบริษัท

"ให้เป็นที่ยอมรับในฐานะเป็นผู้ให้บริการทางการเงินที่น่าเชื่อถือ มีคุณภาพและให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ"ภารกิจเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์

  • พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริการที่มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
  • พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรด้วยการฝึกอบรม รวมถึงการจ้างบุคลากรที่มีคุณภาพ
  • เสริมสร้างและสนับสนุนการทำงานแบบเป็นทีม โดยเน้นความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
  • สร้างรายได้ที่เพียงพอเพื่อการลงทุนและการพัฒนาด้านต่างๆ รวมถึงผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่บุคลากรที่มีคุณภาพ