บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)

SRISAWAD FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

คณะเจ้าหน้าที่บริหาร

1. น.ส.ดวงใจ แก้วบุตตา เจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายธิติธรรม โรจนพฤกษ์ เจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายมนตรี ชาญสูงเนิน เจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายประยงค์ แสนนวล เจ้าหน้าที่บริหาร

คณะผู้บริหาร

1. น.ส.ดวงใจ แก้วบุตตา กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
2. นายธิติธรรม โรจนพฤกษ์ กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ
3. น.ส.กนกนุช ชลวานิช ผู้อำนวยการ / ผู้จัดการฝ่ายเงินฝาก
4. นายอดิสรณ์ วิชัยดิษฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ / ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ
5. น.ส.ชลลดา ทวีปัญโญภาส ผู้ช่วยผู้อำนวยการ / ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน