บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)

SRISAWAD FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

คณะกรรมการบริษัท

1. นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ ประธานกรรมการ
2. น.ส.ดวงใจ แก้วบุตตา กรรมการ
3. นายธิติธรรม โรจนพฤกษ์ กรรมการ
4. นายประยงค์ แสนนวล กรรมการ
5. นายเวทย์ นุชเจริญ กรรมการ
6. นายพินิจ พัวพันธ์ กรรมการ
7. นายสุชาติ เหลืองสุรสวัสดิ์ กรรมการอิสระ
8. รศ. ดร. สิริวุฒิ บูรณพิร กรรมการอิสระ
9. นายกุดั่น สุขุมานนท์ กรรมการอิสระ
10. นายประวัติ ภัทรประสิทธิ์ กรรมการอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบ

1. นายสุชาติ เหลืองสุรสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. รศ. ดร. สิริวุฒิ บูรณพิร กรรมการตรวจสอบ
3. นายกุดั่น สุขุมานนท์ กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. รศ. ดร. สิริวุฒิ บูรณพิร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายสุชาติ เหลืองสุรสวัสดิ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายประวัติ ภัทรประสิทธิ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน