บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)

SRISAWAD FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITEDบริษัทเงินทุนกรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 อนุมัติให้บริษัทเข้าร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition against Corruption "CAC") เพื่อแสดงเจตนารมณ์อย่างเปิดเผยถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น พร้อมทั้งกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นดังต่อไปนี้

  1. บริษัทมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ รวมทั้งจะให้ความร่วมมือกับบุคคล หรือองค์กรต่าง ๆ ภายนอกในการส่งเสริมและสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเต็มที่
  2. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับชั้น มีส่วนร่วมในการกระทำ หรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งทางตรงและทางอ้อม
  3. สื่อสารให้บุคลากรต่าง ๆ ในบริษัทรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นฉบับนี้ รวมทั้งจะพยายามปลูกฝังค่านิยม และจิตสำนึกของผู้เกี่ยวข้องทุกคนให้ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม คุณธรรม และตามหลักธรรมาภิบาลจนเป็นปกติวิสัยและเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรของบริษัท
  4. จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชั่นได้อย่างสะดวก
  5. บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับจากผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนเป็นความลับ และให้ความมั่นใจแก่ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียนว่าจะได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มที่
  6. ให้มีการพัฒนาระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
  7. จัดให้มีระบบการปฏิบัติงาน การติดตามผล และการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการนำไปปฏิบัติจริงตามนโยบายฉบับนี้ ผู้ใดฝ่าฝืนถือว่ามีความผิดและจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย
  8. ให้มีการทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อสถานการณ์หรือความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับการทุจริตมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
  9. รายละเอียดการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้ถือปฏิบัติตาม "แนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น" ที่บริษัทกำหนดขึ้น ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีการปรับปรุงแก้ไขต่อไปในภายหน้า