บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)

SRISAWAD FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITEDรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ ปี 2560


ปี 2559


ปี 2558


ปี 2557


ปี 2556


ปี 2555
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)