บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)

SRISAWAD FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

การให้กู้ยืมเพื่อการพาณิชย์

      บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน) มีบริการให้สินเชื่อเพื่อการพาณิชย์แก่บริษัทและห้างร้านทั่วไป โดยจะพิจารณาถึงความเหมาะสมในรูปแบบของการให้กู้ยืมเพื่อให้สอดคล้องกับความจำเป็นของแต่ละกิจการ ตลอดจนถึงอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่าย เช่น บริการการให้กู้ยืมประเภทเมื่อทวงถามหรือเงินกู้ระยะสั้นที่มีกำหนดชำระคืนที่แน่นอน เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนของกิจการ เพื่อการชำระราคาของสินค้าที่สั่งซื้อ หรือเพื่อการขยายวงเงินการให้เครดิตกับลูกค้าของกิจการ บริการให้สินเชื่อระยะยาวเพื่อการขยายและลงทุนของกิจการ ทั้งนี้ บริษัทอาจให้กู้ยืมทั้งหมดโดยบริษัทเองหรือให้เงินกู้ยืมร่วมกับสถาบันการเงินอื่น ๆ เป็นต้น อัตราดอกเบี้ยของการให้กู้ยืมเพื่อการพาณิชย์ไม่ว่าจะเป็นเงินกู้ประเภทเมื่อทวงถาม เงินกู้ระยะสั้นและเงินกู้ระยะยาว บริษัทสามารถให้บริการในรูปของอัตราดอกเบี้ยคงที่หรืออัตราดอกเบี้ยลอยตัวตลอดอายุเงินกู้ นอกจากนี้ บริษัทยังมีบริการรับอาวัล ตั๋วเงิน และ ออกหนังสือค้ำประกันให้แก่ลูกค้าเพื่อนำไปใช้ในกรณีต่าง ๆ อีกด้วยการจัดโครงสร้างทางการเงินแก่บริษัทและการให้กู้ตามโครงการ

      โครงสร้างทางการเงินที่มีอัตราส่วนของเงินกู้และเงินทุนที่เหมาะสมเป็นที่ยอมรับของสถาบันการเงินทั่วไปย่อมมีผลต่อการดำเนินงานในระยะยาวของกิจการ การวางแผนทางการเงินโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ความชำนาญ และมีประสบการณ์ในตลาดทุน ตลาดเงิน และตลาดตราสารหนี้ มีส่วนทำให้กิจการสามารถดำเนินงานประสบความสำเร็จ และบรรลุถึงเป้าหมาย โดยมีเสถียรภาพทางการเงินที่มั่นคงและมีต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสม

      บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน) มีประสบการณ์ทางด้านการวิเคราะห์และการวางแผนโครงสร้างทางการเงินให้กับกิจการหรือบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่ โครงการขยายงานทางด้านผลิต หรือการลงทุนเพิ่มเติมของกิจการ ตลอดจนมีประสบการณ์ทางด้านการรับเป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงินให้กับบริษัทมหาชนจำกัดหรือบริษัทจำกัด ที่มีความประสงค์จะระดมทุนในตลาดแรก โดยการเสนอขายหุ้นทุนหรือตราสารหนี้หรือหลักทรัพย์อื่นๆ ให้กับประชาชนทั่วไป หรือให้กับผู้ลงทุนเฉพาะที่เป็นสถาบัน ตามคำจำกัดความของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

      นอกเหนือจากการดำเนินการทางด้านการวิเคราะห์ และการวางแผนโครงสร้างทางการเงินตลอดจนการรับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อระดมทุนโดยการจัดจำหน่ายหุ้นทุนหรือตราสารหนี้หรือหลักทรัพย์อื่นๆ ให้แก่กิจการต่างๆ แล้ว บริษัทยังพร้อมที่จะรับเป็นผู้จัดหาเงินกู้หรือผู้ให้กู้ยืมโดยตรง หรือเป็นผู้ให้กู้ยืมร่วมกับสถาบันการเงินอื่นตามแผนโครงสร้างทางการเงินที่บริษัทเป็นผู้จัดทำขึ้น นอกจากนั้น สำหรับหุ้นทุนหรือตราสารหนี้ที่จะเสนอขายประชาชนทั่วไปหรือให้กับผู้ลงทุนเฉพาะที่เป็นสถาบันที่บริษัทรับเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทย่อยของบริษัทก็พร้อมที่จะเข้าทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เพื่อให้กิจการมั่นใจได้ว่าแผนการระดมเงินทุนของกิจการนั้น สามารถดำเนินได้ตามแนวทางที่บริษัทได้เสนอไว้