บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)

SRISAWAD FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITEDนอกจากการให้บริการต่าง ๆ แล้ว บริษัทยังลงทุนเพื่อบัญชีบริษัทเองในหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ทั้งในตลาดแรก และ ตลาดรอง โดยหลักทรัพย์ที่บริษัทเลือกลงทุนจะเป็นหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีสภาพคล่อง และมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างรอบคอบ สำหรับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์สามารถเป็นได้ทั้งบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ส่วนประเภทของหลักทรัพย์ที่ลงทุน ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตั๋วแลกเงิน หุ้นกู้เอกชน หุ้นสามัญ เป็นต้น