บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)

SRISAWAD FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITEDบริษัทได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการและให้บริการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ดูแลผู้ออกหุ้นกู้ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้เป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง