บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)

SRISAWAD FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITEDบริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน) ให้บริการรับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชน ในรูปแบบใบรับเงินฝาก ( Depository Receipt ) แก่บุคคลทั่วไป นิติบุคคล สถาบันการเงิน มูลนิธิ สมาคม ที่มีเงินหมุนเวียนเหลือใช้ชั่วคราว ในวงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่สอดคล้องกับสภาวะของตลาดเงิน โดยแบ่งเป็นแบบจ่ายคืนเมื่อทวงถามและจ่ายคืนตามกำหนดเวลา ทั้งนี้ ใบรับเงินฝากของบริษัท ได้รับความคุ้มครองเงินต้นและดอกเบี้ย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551